ATV på plader som traktor eller bil

CAN-AM ATV KAN INDREGISTRERES SOM BIL eller TRAKTOR OG FÅ NUMMERPLADER PÅ TIL OFFENTLIG VEJ

 

ATV-kørertøjer (All Terrain Vehicle)

Begrebet “ATV-køretøj” dækker over en speciel type køretøj, der er egnet til offroad kørsel. Disse køretøjer har typisk fire hjul og kan være forsynet med en mindre ladflade/bagagebærer. Køretøjets styreapparat betjenes ved hjælp af et styr, som kendes fra motorcykler.

ATV-Køretøjer klassificeres som bil i følge færdselsloven, hvorfor køretøjet som udgangspunkt skal opfylde bestemmelserne til bil.

I EU-regi betegnes ATV-køretøjer som ”quadricykler”, som kan typegodkendes efter EF-direktiv 2002/24/EF om typegodkendelse af to- og trehjulede motordrevne køretøjer.

Som medlem af EU er Danmark forpligtiget til at acceptere ATV-køretøjer, såfremt de er typegodkendt i henhold til ovennævnte direktiv, uanset de ikke opfylder de tekniske bestemmelser til bil i Danmark.

Se vores udvalg af Can-Am Atv'er her


ATV-køretøj som bil

Godkendelsen af ATV-køretøj som bil forudsætter, at ATV-køretøjet er EF-typegodkendt. Inden registrering skal køretøjet godkendes ved syn. Ved fremstilling til syn skal ATV-køretøjets EF-overensstemmelsescertifikat (COC-dokument) medbringes.

Oplysninger om hvorvidt en konkret type ATV-køretøjer er EF-typegodkendt fremgår af køretøjets mærkeplade. Oplysningerne kan alternativt fås ved den danske importør eller ved fabrikanten.

I forbindelse med registreringsafgift og brug anses ATV-køretøjer som bil. Dette betyder, at disse køretøjer pålægges registreringsafgift som bil, ligesom der også stilles krav om at føreren skal have kørekort til bil.


ATV-køretøj som godkendt traktor

ATV-køretøjer, der tilhører ejeren eller brugeren af en landbrugs-, gartneri- eller skovbrugsejendom, kan på en række nærmere angivet betingelser omklassificeres fra bil til traktor, der alene kan anvendes i overensstemmelse med reglerne i færdselslovens § 75, om godkendte traktorer.

ATV-køretøjer kan ikke registreres som traktor i medfør af færdselsloven § 72.

Omklassificering foretages af Færdselsstyrelsen på baggrund af konkrete ansøgninger. Ansøgningen skal vedlægges oplysninger om ATV-køretøjets mærke, modelbetegnelse og stelnummer. Herudover skal ansøgningen vedlægges oplysninger om landbrugs-, gartneri- eller skovbrugsejendommens CVR/SE nr.


ATV på plader som handicaphjælpemiddel

Det er Færdselsstyrelsens opfattelse, at en gruppe mennesker med fysiske handicap vil have stor glæde af, at kunne benytte et ATV-køretøj i områder, hvor fremkommeligheden med almindelige godkendte invalidekøretøjer ikke er mulig.

I henhold til færdselslovens § 88a tillader Færdselsstyrelsen derfor, at ATV-køretøjer på en række nærmere angivet betingelser kan godkendes, som supplerende handicaphjælpemiddel, der kan benyttes overvejende udenfor offentlig vej. Det vil sige f.eks. ved kørsel på privat vej, marker, strand, skov og lignende. Køretøjet skal registreres og forsynes med nummerplader til bil, medmindre SKAT har fritaget køretøjet for registrering.

En ATV på plader, der godkendes som supplerende handicaphjælpemiddel efter § 88a, kan ikke anvendes som en erstatning for de almindelige godkendte invalidekøretøjer, hvilket indebærer, at køretøjet ikke må anvendes til almindelige byture m.v.

Tilladelse til brug af en ATV på plader som supplerende handicaphjælpemiddel udstedes af Færdselsstyrelsen på baggrund af konkrete ansøgninger. Ansøgningen skal vedlægges oplysninger om ATV-køretøjets mærke, modelbetegnelse og stelnummer. Herudover skal ansøgningen om en ATV på plader indeholde oplysning om brugerens CPR-nr.